Giải pháp làm trường hợp

Quy trình đóng bìa là một phần quan trọng khi sản xuất sách bìa cứng.Các tấm bìa và gáy sách được đặt trên một tấm vật liệu bìa đã được dán keo và sau đó lật các cạnh chồng lên nhau của vật liệu bìa.

Chúng tôi cung cấp các khả năng khác nhau cho quy trình tạo vỏ máy: từ sản xuất thủ công đến bán tự động được kiểm soát bằng mã vạch.Trọng tâm luôn là sản xuất theo yêu cầu và thời gian thiết lập tối thiểu để thay đổi định dạng.

Giải pháp1